Spirituality Forum 2017: Antonella Aloisi RSCJ (ITA)